ဘုံရထား Injector nozzle

  • Common Rail Nozzle

    ဘုံရထား nozzle

      Bosch nozzle ၏ Catalog Denso nozzle NO ၏ Catalog ။ nozzle NO ။ Injector NO ။ NO ကိုရိုက်ပါ။ nozzle NO ။ Injector NO ။ အမျိုးအစား 1 DSLA154P1320 0445110189 CRI1-16 1 DLLA127P1098 RE543266 G2 2 DLLA145P2557 0445110808 CRI1-16 2 DLLA127P944 095000-6310 / RE530362 G2 3 DLLA143P2365 + 0445110537 CRI1-16 3 DL2132 CR2118 320212 CR2118 3122182 CR2118 3122182 CR2118 3122162 CR2118 3122162 CR2111 3 DLLA136 CR2111 3 DLLA136183 CR2118 312LA2 CR2111 3 DLLA153P2205 CRI1-16 3 DLLA153P2205 CRI1-16 3 DLLA154P1320 0445110189 CRI1-16 1 DLLA127P1098 RE543266 G2 2 DLLA148P2516 0445120415 CRI1-16 5 DLLA145P1024 30300 G2 6 DLLA154P2406 0445120368 CRI1 ...